hamburger overlay
اکیوچک فلکس-لینک
  • زاویه ورود 90 درجه، با کانولای نرم
  • امکان فرو کردن دستی یا خودکارد
  • اتصال/جدایی آسان در محل
اکیوچک لینک اسیست

اکیوچک لینک اسیست پلاس

  • طراحی شده به عنوان یک ست تزریق حقیقتا بدون درد
  • طراحی شده برای کنترل کردن تزریق و جلوگیری از تزریق تصادفی
  • راحت ، تزریق منسجم
اکیوچک فلکس-لینک
کسب اطلاعات بیشتر
ورود

زاویه 90 درجه

نوع کانولا

نرم

کانولا

6،8 و 10 میلی متر

لوله

30، 60، 80 و 110 سانتیمتر

اکیوچک لینک اسیست
کسب اطلاعات بیشتر
زادیه ورود

۹۰° درجه

ست تزریق

اکیوچک اینسایت فلکس

مکانیزم

عملکرد تنها با یک حرکت